रेडकू

४:५३ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


आई : रोज दूध प्यायलास ना तर मोठ्ठा शास्त्रज्ञ होशील.

मुलगा : मला तुझं म्हणणं पटत नाहीये.

आई : का?
... ...'
'
'
'
'
'
'
'
मुलगा : असं असतं रेडकू नाही का शास्त्रज्ञ झालं अस

0 टिप्पणी(ण्या):