भांडण

३:४२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

पक्क्याच बायकोबरोबर भांडण चाललं होते….

बायको (वैतागून) : तुमच्या डोक्यात ना नुसतं शेण भरलय……

पक्क्या : अच्छा, आता मला कळले की तू इतका वेळ माझे डोके का खाते आहेस ते…

0 टिप्पणी(ण्या):