बालवाडी

९:०० म.पू. Kedar Bhope 0 Comments

दोन मित्र एकाच परीक्षेत दुसऱ्यांदा नापास होतात...
पहिला: जाऊ दे यार चल आत्महत्या करू...!!
.
.
.
दुसरा: येडा झाला का तू??? पुढच्या जन्मी परत "बालवाडीपासून" स्टार्ट करावं लागंल ... ;P :

0 टिप्पणी(ण्या):