टिकली

९:०४ म.पू. Kedar Bhope 0 Comments

जगात हे असं एकच काम आहे कि जे पुरष अक्ख्या आयुष्यात करणार नाही
पण स्त्री मात्र ते काम रोज करेल ?
सांगू शकाल का ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
नाही जमत
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
कपाळावर टिकली लावायचं काम
खर आहे ना

0 टिप्पणी(ण्या):