प्राणीसंग्राहलय

५:१२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


शाळेतली मुलं प्राणीसंग्राहलयात
गेली:
इंग्रजी शाळेतली मुलं: Wow! Look at that monkey,
he's so cute!!
:
... ...:
:
:
:
:
:

मराठी शाळेतली पोरं: ते बघ रम्या तुझा बाप
कसा झोपलाय!!....:D

0 टिप्पणी(ण्या):